Πετρόπουλος: Άκυρος ο νόμος για τις απολύσεις.Αντίθετες «στις θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας αλλά καιαναλογικότητας», χαρακτηρίζει με άρθρο του στην aftodioikisi.gr τις διατάξεις του νόμου για το μεσοπρόθεσμο ο γνωστός γνωστός εργατολόγος (και συνεργάτης της ιστοσελίδας) Τάσος Πετρόπουλος.
Καλεί δε όλους τους υπαλλήλους που πλήττονται να διατυπώσουν γραπτώς την «επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους».
Το πλήρες κείμενο του άρθρου του κ. Τάσου Πετρόπουλου στηνaftodioikisi.gr είναι το εξής:
«Η αυτοδίκαιη κατάργηση, από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, όλων των θέσεων που κατέχουν υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ καθώς και των ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων και η ταυτόχρονη θέση των εν λόγω υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, αντιστρατεύεται ευθέως τις θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας αλλά και αναλογικότητας. Τούτο δε πρωτίστως ενόψει του ότι η κατάργηση των θέσεων αυτών δεν πραγματοποιείται στη βάση ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών αλλά στηρίζεται αποκλειστικά στο τυχαίο κριτήριο της κατάληψης θέσεων κατηγορίας ΔΕ των προαναφερόμενων ειδικοτήτων, χωρίς φυσικά να λαμβάνονται υπόψη τα λοιπά προσόντα των υπό διαθεσιμότητα υπαλλήλων αλλά ούτε και οι ειδικότερες και συγκεκριμένες ανάγκες εκάστης υπηρεσίας ή φορέα. Θεωρείται δηλαδή εκ προοιμίου βέβαιο ότι οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής δεν χρειάζονται τις υπηρεσίες των υπαλλήλων αυτών των ειδικοτήτων, μολονότι δεν έχει συνταχθεί σχετικό οργανόγραμμα στη βάση των πραγματικών αναγκών τους.
Οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα υποστούν άμεσα   μείωση των αποδοχών τους, και θα λαμβάνουν μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα ¾ των αποδοχών τους, για διάστημα ενός έτους, μετά το πέρας του οποίου (και εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν) η υπαλληλική τους σχέση λύεται. Οι συνέπειες αυτές συνιστούν διάκριση σε βάρος τους, χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε αποχρών λόγος που να  τις δικαιολογούν έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων. Οι συνέπειες αυτές δεν είναι συμβατές με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.
Τα ένδικα βοηθήματα πρέπει να ασκηθούν στα αρμόδια Δικαστήρια της περιοχής όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος. Επί του σώματος της επιδιδόμενης πράξης για την υπαγωγή σε διαθεσιμότητα, συνιστούμε σε όλους να διατυπώσουν εγγράφως επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους.
Ακόμα όμως και αν δεν έχει διατυπωθεί επιφύλαξη, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων».